Pożyczka dla osób pracujących w branży finansowej na preferencyjnych warunkach w Bank Millennium

  

Oferta specjalna dla pracowników branży finansowej oraz agentów ubezpieczeniowych w Bank Millennium

Bank Millennium przygotował specjalną ofertę pożyczki gotówkowej dla osób pracujących w sektorze bankowym oraz w Towarzystwach Ubezpieczeniowych. W promocji zyskać można kredyt z prowizją nawet od 0% i niższym oprocentowaniem w wysokości: 9,3%. Spłatę można rozłożyć na maksymalnie 120 rat. 

Wyjątkowa oferta pożyczki dla pracowników banków oraz agentów ubezpieczeniowych

Oferta przeznaczona dla pracowników:

 • banków
 • zakładów ubezpieczeniowych
 • Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
 • domu maklerskiego
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Parametry pożyczki

 • stała niska prowizja od 0%
 • oprocentowanie: 9,30%
 • okres kredytowania: 108 miesięcy, w przypadku konsolidacji 120 miesięcy
 • szybka decyzja o przyznaniu kredytu

Jak starać się o pożyczkę ? 

 • wystarczy, że do Bank Millennium dostarczysz dokument potwierdzający, że jesteś zatrudniony w instytucji akceptowanej przez bank 
 • należy udać się do dowolnej placówki Bank Millennium

REGULAMIN    OFERTY    SPECJALNEJ    DLA    WYBRANYCH    OSÓB    ZATRUDNIONYCH    W    BRANŻY

FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ – IX EDYCJA

    1. Regulamin określa zasady oferty specjalnej (dalej „Oferta”), kierowanej do wybranych pracowników branży finansowej i ubezpieczeniowej przez Bank Millennium S.A. z 

    2. Oferta jest skierowana do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,  zatrudnionych         w jednej z poniższych instytucji:

        1) banki spółdzielcze i komercyjne oraz spółki należące do ich grup kapitałowych,

        2) zakłady ubezpieczeniowe oraz spółki należące do ich grup kapitałowych,

        3) Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Rozliczeniowe (SKOK),

        4) domy maklerskie,

        5) towarzystwa funduszy inwestycyjnych,

        6) placówki franczyzowe Banku Millennium.

    3. Przez zatrudnienie rozumie się świadczenie pracy na podstawie stosunku pracy lub świadczenie usług na innej podstawie prawnej (w tym przez Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej). Ofertą nie są objęte osoby świadczące usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jak również pracownicy tymczasowi w rozumieniu ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U.2016.360 j.t. z późn. zm.).

    4. Ofertą objęte są poniższe produkty kredytowe oferowane przez Bank:

        1) Pożyczka gotówkowa i konsolidacyjna,

        2) Limit w koncie osobistym,

        3) Karta kredytowa.

    5. Z Oferty można skorzystać w okresie od dnia 26.03.2022 r. do 04.07.2022 r. Oferta dostępna jest w Placówkach Banku oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej.

    6. Oferta nie jest dostępna kanałach bankowości elektronicznej.

    7. Oferta przeznaczona jest dla osób, które spełnią łącznie poniższe warunki:

        1) są zatrudnione w jednej z instytucji wskazanych w ust. 2, przy czym kryterium zatrudnienia powinien spełniać przynajmniej jeden ze współkredytobiorców,

        2) zadeklarują  w  umowie  pożyczki  comiesięczny  wpływ,  w  całym  okresie  jej   spłaty,   środków  pochodzących  z wynagrodzenia lub dochodu netto na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w Banku,

        3) złożą wniosek o produkt wskazany w ust. 4 i uzyskają pozytywną decyzję kredytową w okresie wskazanym w ust. 5,

        4) zawrą w Banku umowę o produkt kredytowy wskazany w ust. 4,

        5) zaakceptują i podpiszą niniejszy Regulamin, zwanych dalej „Klientami”.

    8. W ramach Oferty Bank umożliwia Klientom zawarcie umowy o Pożyczkę gotówkową lub konsolidacyjną na następujących

warunkach:

        1) prowizja za udzielenie: 2,00% lub 0% w przypadku zawarcia przez Klienta umowy ubezpieczenia o zakresie i na zasadach ochrony wynikających z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka (Wariant 1 ubezpieczenia).W przypadku odstąpienia/wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia w trakcie okresu kredytowania prowizja zostanie podwyższona na warunkach opisanych w Umowie Kredytowej.

        2) oprocentowanie stałe: 9,3% w stosunku rocznym,

        3) w pozostałym zakresie opłaty i prowizje oraz oprocentowanie określone w Cenniku „Pożyczka Gotówkowa Oprocentowanie, opłaty i  prowizje”  dostępnym  na  stronie  internetowej  Banku  www.bankmillennium.pl  oraz w Placówkach Banku.

    9. W przypadku braku spełnienie warunku wpływu wynagrodzenia lub dochodu netto na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w Banku, oprocentowanie zostanie podniesione o 0,4 punkta procentowego, nie więcej niż do wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, zgodnie z treścią art. 359 § 2¹ Kodeksu cywilnego.

    10. W ramach Oferty Bank umożliwia Klientom zawarcie umowy o Limit w koncie osobistym na następujących warunkach:

        1) prowizja za przyznanie: 0 zł,

        2) prowizja za odnowienie: 0 zł, przy czym z Oferty w zakresie prowizji za odnowienie mogą skorzystać Klienci, którzy:

            a) w dacie odnowienia Limitu spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust. 2 i 3 oraz na żądanie Banku przedłożą odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium oraz

            b) w miesiącu, w którym Limit został odnowiony złożą w Placówce Banku pisemne „Potwierdzenie spełnienia warunków  oferty specjalnej”;  wzór „Potwierdzenia spełnienia warunków  oferty specjalnej”  dostępny  jest  w Placówkach Banku.