Blog o kredytach bankowych i pożyczkach pozabankowych

Pożyczka w Finbo za darmo od 3000 zł

Pierwsza pożyczka za darmo od 3000 zł w Finbo

Darmową pożyczkę w Finbo może otrzymać każda osoba fizyczna, która nie posiada jeszcze pożyczki w Finbo, weźmie pożyczkę w kwocie co najmniej 3000 zł i terminowo spłaci swoje zobowiązania. Finbo to przyjazna pozabankowa instytucja finansowa, która pomaga uzyskać środki na pokrycie niespodziewanych wydatków. Finbo oferuje szybkie, wygodne i korzystne pożyczki krótkoterminowe. Otrzymanie pożyczki w Finbo możliwe jest w ciągu 15 minut od złożenia wniosku. 

Kto może starać się o pożyczkę w Finbo ? 

Pożyczkę od Finbo może otrzymać każda osoba fizyczna, która:

  • jest w wieku od 20 do 75 lat
  • posiada własny numer telefonu
  • posiada rachunek bankowy
  • posiada ważny dowód 
  • jest obywatelem RP 
  • posiada zdolność do czynności prawnych

 Jak się starać o pożyczkę ?

Złóż wniosek o pożyczkę 

 Na stronie www.finbo.pl wybierz kwotę pożyczki o jaką chcesz wnioskować. Naciśnij przycisk „Weź pożyczkę”. Jeżeli jest to Twoja pierwsza pożyczka od Finbo, uzupełnij krótki formularz rejestracyjny podając swoje dane.

Wykonaj przelew weryfikacyjny

 W celu potwierdzenia danych wykonaj przelew weryfikacyjny w wysokości 0,01 zł (1 grosz) na jeden z naszych rachunków bankowych. Lista naszych rachunków bankowych znajduje się w zakładce Kontakt. Pamiętaj, że musisz być właścicielem konta, z którego dokonasz przelewu.

WAŻNE: W tytule przelewu wpisz: „Potwierdzam Warunki Umowy Pożyczki Finbo (wpisz Twój numer PESEL)" Niepoprawnie podany tytuł przelewu weryfikacyjnego lub dokonanie przelewu z rachunku, którego nie jesteś właścicielem sprawi, że opłata nie zostanie przyjęta.

Pieniądze nawet w 15 minut 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pieniądze zostaną natychmiast przelane na Twoje konto. Posiadając rachunek bankowy w jednym z poniższych banków: PKO Bank Polski / Inteligo mBank / BRE Bank / MultiBank Santander / BZWBK / Kredyt Bank Alior Bank / T-mobile / Bank BPH Millennium Bank Getin Bank pieniądze powinny zostać zaksięgowane na Twoim koncie nawet w 15 minut. Jeśli korzystasz z usług innego banku, czas otrzymania gotówki uzależniony jest od godzin sesji międzybankowch

 

Regulamin Promocji „Pierwsza Promocyjna Pożyczka”

 

§ 1  Postanowienia ogólne

 

1.    Regulamin Promocji „Pierwsza Promocyjna Pożyczka” został wydany przez Organizatora, tj. Fincapital Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

2.    Regulamin określa warunki udzielania Pierwszej Promocyjnej Pożyczki przez Pożyczkodawcę, na którego rzecz Organizator, za pośrednictwem Serwisu www.finbo.pl, świadczy usługę pośrednictwa kredytowego.

3.    Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami: 1) Regulamin – niniejszy regulamin.

2)    Serwis – serwis internetowy www.finbo.pl.

3)    Organizator - Fincapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa,

4)    Pożyczkodawca - PrimaStar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, 

5)    Pożyczkobiorca - osoba fizyczna, która ubiega się w Serwisie o pierwszą Pożyczkę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6)    Pożyczka - środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w wysokości i na warunkach określonych w umowie pożyczki.

7)    Pierwsza Promocyjna Pożyczka - środki pieniężne przekazywane przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy ubiegającemu się o pierwszą pożyczkę w wysokości i na warunkach określonych w umowie pożyczki oraz Regulaminie.

8)    Termin Spłaty – ostatni dzień okresu pożyczki wskazany w umowie pożyczki.

9)    Odsetki kapitałowe – odsetki za okres pożyczki naliczane przez Pożyczkodawcę zgodnie z umową pożyczki.

10)    Prowizja - koszt związany z przygotowaniem, udzieleniem i uruchomieniem pożyczki określony w umowie pożyczki.

11)    Kwota Całkowitego Limitu Pożyczki – wynikająca z oceny zdolności kredytowej maksymalna przyznana kwota Pożyczki, którą Pożyczkobiorca może wypłacić w ramach i na warunkach umowy pożyczki.

12)    Kwota Pożyczki Wypłacona – kwota przelana przez Pożyczkodawcę na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu zawartej umowy pożyczki. Kwota Pożyczki Wypłacona składa się z Pierwszej Wypłaconej Kwoty oraz z Dodatkowych Wypłaconych Kwot.

13)    Pierwsza Wypłacona Kwota – pierwsza wypłacona przez Pożyczkodawcę kwota o jaką wnioskował Pożyczkobiorca w ramach Kwoty Całkowitego Limitu Pożyczki.

14)    Dodatkowa Wypłacona Kwota – kolejna po Pierwszej Wypłaconej Kwocie wypłacona przez Pożyczkodawcę kwota o jaką wnioskował Pożyczkobiorca w ramach Kwoty Całkowitego Limitu Pożyczki. Pożyczkobiorca może wnioskować i otrzymać wypłatę kilku Dodatkowych Wypłaconych Kwot, przy czym suma Pierwszej Wypłaconej Kwoty i Dodatkowych Wypłaconych

Kwot mogą wynieść maksymalnie Kwotę Całkowitego Limitu Pożyczki.

 

§ 2

Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji.

 

1.    Promocja trwa od 2.06.2021 r. do odwołania. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji.

2.    Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie Pożyczkobiorcy ubiegający się o pierwszą Pożyczkę u Pożyczkodawcy, którzy samodzielnie zarejestrowali się w Serwisie oraz złożyli wniosek poczynając od dnia obowiązywania Promocji.

3.    Promocja polega na przyznaniu Pożyczkobiorcy w ramach Pierwszej Promocyjnej Pożyczki rabatu w wysokości 100 % Prowizji i Odsetek kapitałowych na pierwszą Pożyczkę, o którą aplikował w okresie trwania Promocji, z zastrzeżeniem spełnienia przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w Regulaminie.

4.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora i/lub Pożyczkodawcę, chyba że indywidualne warunki danej promocji stanowią inaczej.

5.    Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1)    nieposiadanie przez Pożyczkobiorcę wcześniej Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę;

2)    złożenie wniosku o udzielenie pierwszej pożyczki w kwocie co najmniej 3000 złotych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 7 i 8;

3)    przyznanie i wypłata przez Pożyczkodawcę w ramach Pierwszej Wypłaconej Kwoty Pożyczki kwoty co najmniej 3000 złotych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 7 i 8;

4)    spłata Kwoty Pożyczki Wypłaconej w całości najpóźniej w Terminie Spłaty wynikającym z umowy pożyczki.

6.    Promocja nie przysługuje Pożyczkobiorcy, który nie spełnił przynajmniej jednego z poniższych warunków:

1)    wniosek o udzielenie Pierwszej Promocyjnej Pożyczki został złożony przez Pożyczkobiorcę przed lub po upływie terminu obowiązywania Promocji;

2)    Pożyczkobiorca posiadał wcześniej Pożyczkę udzieloną przez Pożyczkodawcę;

3)    Pożyczkobiorca zawnioskował o Pożyczkę w kwocie poniżej 3000 złotych;

4)    w związku z oceną zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca przyznał i wypłacił w ramach Pierwszej Wypłaconej Kwoty Pożyczkę w kwocie niższej od 3000 złotych; 5) Pożyczkobiorca naruszył warunki Promocji opisane w § 3 Regulaminu.

7.    W przypadku gdy Pożyczkobiorca złożył wniosek o udzielenie pierwszej Pożyczki w kwocie co najmniej 3000 złotych a następnie, w ramach Całkowitego Limitu Pożyczki, przyznanego przez Pożyczkodawcę, skorzystał z prawa pobrania i otrzymał dodatkową kwotę, Promocją objęta jest w całości Kwota Pożyczki Wypłaconej.

8.    W przypadku gdy Pożyczkobiorca złożył wniosek o udzielenie pierwszej Pożyczki w kwocie poniżej 3000 złotych, a następnie w ramach Całkowitego Limitu Pożyczki, przyznanego przez Pożyczkodawcę, skorzystał z prawa pobrania i otrzymał dodatkową kwotę w wysokości powodującej, że Kwota Pożyczki Wypłaconej wyniosła lub przekroczyła 3000 złotych nie będzie mógł skorzystać z Promocji.

§ 3 Naruszenie warunków Promocji

1.    Warunkiem skorzystania z Promocji Pierwszej Pożyczki Promocyjnej jest pełne uregulowanie Kwoty Pożyczki Wypłaconej w Terminie Spłaty Pożyczki określonym w umowie pożyczki, a brak dotrzymania tego warunku powoduje anulowanie promocyjnych warunków spłaty Pożyczki, o których mowa w Regulaminie.

2.    W przypadku braku uregulowania pełnej Kwoty Pożyczki Wypłaconej w Terminie Spłaty pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany dokonać zwrotu całkowitej kwoty do zapłaty wskazanej w umowie pożyczki wraz z Prowizją i Odsetkami kapitałowymi. Powyższe nie wyłącza prawa Pożyczkodawcy do naliczenia odsetek z tytułu opóźnienia w spłacie Pożyczki.

3.    Uprawnienia Pożyczkobiorcy wynikające z Regulaminu przestają obowiązywać automatycznie (bez konieczności składania oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron) w przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w Regulaminie, w tym w szczególności warunku określonego w pkt 1 powyżej.

4.    Anulowanie warunków Promocji nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki.